Chào giá máy máy Garo hơi

Ngày 01/06/2023

 -  109 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

Số: 559/BVBC

V/v mời chào giá vật tư y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 
   

   Bình Chánh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.

Bệnh viện huyện Bình Chánh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm.

Hiện tại Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu mua sắm vật tư sử dụng cho         trong Khoa gây mê hồi sức, chi tiết như sau:

STT

Tên hàng hóa

Đơn vị

Số lượng

1

Bao đo đơn cánh tay người lớn sử dụng được cho máy Garo hơi VBM Medizintechnik GmbH - Đức

Cái

2

2

Bao đo đơn cẳng chân người lớn sử dụng được cho máy Garo hơi VBM Medizintechnik GmbH - Đức

Cái

2

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email vttbyt.bvbc@gmail.com và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư - thiết bị y tế, Bệnh viện huyện Bình Chánh (địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh).

  • Hồ sơ gửi kèm theo báo giá gồm các tài liệu sau:

+ Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật có liên quan khác (nếu có)

  • Thời gian nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày phát hành.
  • Điện thoại liên hệ: 028 22183088 (Phòng Vật tư – thiết bị y tế).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT; VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

Link CV chào giá