Phòng Kế hoạch tổng hợp

Ngày 11/12/2016

 -  914 Lượt xem

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng Nghiệp vụ của Bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về: kế hoạch hoạt động của các phòng; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện; tổ chức chỉ đạo công tác nhiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.

Chức năng nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm về kế hoạch hoạt động hoạt động của các khoa phòng, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

- Theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Phòng Kế hoạch tổng hợp tổ chức đào tạo cho các thành viên trong Bệnh viện và tuyến dưới.

- Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

- Tổng hợp đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.

- Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.

- Tổ chức thực hiện công tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định Nhà nước.

- Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả của việc thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.

- Tổ chức việc điều hòa, phối hợp công tác giữa các khoa/phòng/đơn vị trong Bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh và chữa bệnh của bệnh viện.

- Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác, hồ sơ bệnh án theo quy định.

- Đảm bảo hoạt động công nghệ thông tin và cung ứng quản lý mạng nội bộ, hệ thống mạng khám chữa bệnh toàn Bệnh viện.

- Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc cơ quan cấp trên.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và các tổ chức thực hiện.

Phương hướng phát triển:

- Giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và các cơ quan khi đến liên hệ, thực hiện các yêu cầu liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ, quy chế Bệnh viện hướng đến mô hình Bệnh viện không giấy.

- Triển khai thực hiện tốt và giám sát mô hình bệnh án điện tử cho toàn Bệnh viện

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác thực hiện kế hoạch, quy chế Bệnh viẹn của các khoa, phòng đạt hiệu quả cao.

- Cập nhật tình hình hoạt động hoạt động khám chữa bệnh, báo cáo giám sát và đánh giá mô hình bệnh tật, kịp thời.

- Triển khai các kỹ thuật mới và vận dụng phát huy có hiệu quả các trang thiết bị mới đã được đầu tư.

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong công tác quản lý chuyên môn.

 

Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo và Đối tác

Thống kê truy cập

  • Đang online: 33
  • Hôm nay: 600
  • Tất cả: 0652438

Liên kết