Phòng Tài chính kế toán

Ngày 11/12/2016

 -  989 Lượt xem

Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc vể toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện. Phòng Kế toán hoạt động trên nguyên tắc: “Trung thực, chính xác” thể hiện sự chuyên nghiệp, đảm bảo công tác quản lý tài chính ngày càng hiệu quả, chính xác và hoàn thiện hơn.

Chức năng nhiệm vụ: Là Phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc vế toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện, tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính, xây dựng các định mức, tiêu chuẩn chi tiêu cho hoạt động của Bệnh viện, độc lập vể chuyên môn nghiệp vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về công tác tài chính kế toán.

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành, và kế hoạch công tác của Bệnh viện lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức vá quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt đóng cụ thể của Bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Bệnh viện.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.

Hướng phát triển:

- Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiếm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Bệnh vièn.

- Phân tích kết quả hoạt động của các Khoa nhằm đưa ra các đánh giá và báo cáo để hỗ trợ, tư vấn cho Ban Giám đốc trong việc đưa ra các quyết định liên quan đến lĩnh vực tài chính.

- Tiếp tục hoàn thiện quy trình và hướng dẫn các khoa/phòng thực hiện theo đúng định hướng tự chủ tài chính của Bệnh viện.          

- Nâng cao chất lượng, chuyên môn nghiệp vụ của tất cả nhân viên phòng Kế toán thông qua các lớp tập huấn chuyên môn để công việc đạt được hiệu quả cao nhất.

Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo và Đối tác

Thống kê truy cập

  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 425
  • Tất cả: 0631072

Liên kết