Các phòng chức năng

Phòng Tổ chức cán bộ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

Phòng Hành chính quản trị chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Bệnh viện tổ chức, thực hiện về công tác hành chính quản trị trong Bệnh viện.

Chuyên đề "KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VÀ AN TOÀN NGƯỜI BỆNH" (Điều dưỡng, Hộ sinh, Y sỹ, Kỹ thuật viên Y, Dược trung học)

Phòng Điều dưỡng của Bệnh viện chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc, Trưởng Phòng Điều dưỡng chịu trách nhiệm giúp Giám đốc tổ chức thực hiện, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc vể toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện. Phòng Kế toán hoạt động trên nguyên tắc: “Trung thực, chính xác” thể hiện sự chuyên nghiệp, đảm bảo công tác quản lý tài chính ngày càng hiệu quả, chính xác và hoàn thiện hơn.

Phòng Kế hoạch tổng hợp là phòng Nghiệp vụ của Bệnh viện, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về: kế hoạch hoạt động của các phòng; đôn đốc kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện; tổ chức chỉ đạo công tác nhiệm vụ chuyên môn Bệnh viện.