• Cải cách hành chính

ỨNG DỤNG SMS BRANDNAME THÔNG BÁO NHẬN KẾT QUẢ CẬN LÂM SÀNG VÀ LỊCH HẸN TÁI KHÁM CHO NGƯỜI BỆNH TẠI BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH

Thực hiện Công văn số 770/SYT-VP ngày 27 tháng 01 năm 2022 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn gửi bản tin tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ kế hoạch số 82/KH-BVBC ngày 31/01/2022 của Giám đốc Bệnh viện huyện Bình Chánh về thực hiện công tác cải cách hành chính  năm 2023

Bệnh viện Huyện Bình Chánh ban hành công văn số 192/BVBC ngày 06 tháng 3 năm 2023 về bài viết thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính Quý 1 năm 2023