Phòng Vật tư trang thiết bị Y tế

yêu cầu báo giá phụ tùng thay thế sửa chữa máy điện tim gắng sức hãng BTL

mời chào giá hóa chất sử dụng cho máy sinh hóa Biolis 50i

Mời chào giá hóa chất sử dụng cho máy huyết học tự động 18 thông số.

Yêu cầu báo giá thiết bị y tế