Báo giá bảo trì máy gây mê kèm thở Carestation 620

Ngày 15/01/2024

 -  531 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: 58/BVBC

 

V/v yêu cầu báo giá bảo trì máy gây mê kèm thở Carestation 620

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 
 
 

   Bình Chánh, ngày 12  tháng  01 năm 2024

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Bảo trì máy gây mê kèm thở Carestation 620 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Bình Chánh (Địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)
  2. Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Điện thoại: 028 22183088/ Email: vttbyt.bvbc@gmail.com)
  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
  • Bệnh viện huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
  • Nhận qua Email: vttbyt.bvbc@gmail.com
  • Nhận qua Fax: 0283 760 0215
  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h ngày 12/01/2024 đến trước 16h ngày 21/01/2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành 12/01/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

     Danh mục dịch vụ:

STT

Danh mục

Dịch vụ

Mô tả

Số lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện

Dự kiến hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Bảo trì

Dịch vụ bảo trì máy gây mê kèm thở Carestation 620

-Model: Carestation 620

-Hãng sản xuất: GE Healthcare

05

Máy

Bệnh viện huyện Bình Chánh

Tháng 01/2024

 

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT; VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

 

Link: /Media/files/YCBG-%20Ma%CC%81y%20GM.pdf