Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán của Bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc vể toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện. Phòng Kế toán hoạt động trên nguyên tắc: “Trung thực, chính xác” thể hiện sự chuyên nghiệp, đảm bảo công tác quản lý tài chính ngày càng hiệu quả, chính xác và hoàn thiện hơn.