Mời chào định giá thanh lý tài sản trang thiết bị y tế.

Ngày 05/12/2023

 -  386 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: 1363/BVBC

 

V/v mời chào định giá thanh lý tài sản trang thiết bị y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


   Bình Chánh, ngày 30  tháng  11  năm 2023

 

                                THƯ MỜI CHÀO GIÁ

                               Kính gửi: Quý nhà cung cấp

 

Bệnh viện huyện Bình Chánh mời các Quý công ty, đơn vị có quan tâm tham gia chào giá.

Hiện tại Bệnh viện huyện Bình Chánh có kế hoạch cần chào định giá thanh lý tài sản trang thiết bị y tế (đính kèm danh mục).

 Đơn vị có nhu cầu cần tham gia chào giá có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại Phòng Vật tư - thiết bị y tế Bệnh viện huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh

  • Phòng Vật tư - thiết bị y tế:

+ Email vttbyt.bvbc@gmail.com

+ Điện thoại liên hệ: 028 22183088

Thời gian nhận thông tin báo giá: 10 ngày kể từ ngày phát hành.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT; VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

 

Link_VB: /Media/files/CHÀO GIÁ - Định Giá TS TTB.pdf