Mời chào giá Máy điện châm

Ngày 30/05/2023

 -  249 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: ……./BVBC

 

V/v mời chào giá Máy điện châm.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 
 
 

 


   Bình Chánh, ngày         tháng        năm 2023

 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.

 

Bệnh viện huyện Bình Chánh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp Máy điện châm thì gửi báo giá về Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Tên hàng hóa

 Máy châm cứu ( Máy điện châm)

Tính năng kỹ thuật

- Kỹ thuật xung điện với 5 loại sóng:

  • Sóng liên tục
  • Sóng không liên tục
  • Sóng nén
  • Sóng dao động lên xuống
  • Sóng tắt mở

Tần số xung điện dao động từ 1,2Hz - 55Hz và bề rộng của bước sóng từ 0,6ms.

Máy châm cứu 12 kim

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email vttbyt.bvbc@gmail.com và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư - thiết bị y tế, Bệnh viện huyện Bình Chánh (địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh).

  • Hồ sơ gửi kèm theo báo giá gồm các tài liệu sau:

+ Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật có liên quan khác (nếu có)

  • Thời gian nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày phát hành.
  • Điện thoại liên hệ: 028 22183088 (Phòng Vật tư – thiết bị y tế).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT, VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Ngọc Cường

 

Link đính kèm CV: /Media/files/CV%20513_%C4%90i%E1%BB%87n%20Ch%C3%A2m.pdf