THƯ MỜI CHÀO GIÁ KIỂM TRA VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM

Ngày 09/11/2023

 -  598 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: 1258/BVBC

 

V/v yêu cầu báo giá dịch vụ kiểm tra và cài đặt lại phần mềm thiết bị y tế.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


   Bình Chánh, ngày  08  tháng  11 năm 2023

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

 

Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu kiểm tra và cài lại phần mềm cho hệ thống máy MRI MAGNETOM Amira với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Bình Chánh (Địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)
  2. Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Điện thoại: 028 22183088/ Email: vttbyt.bvbc@gmail.com)
  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
  • Bệnh viện huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
  • Nhận qua Email: vttbyt.bvbc@gmail.com
  • Nhận qua Fax: 0283 760 0215
  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h ngày 07/11/2023 đến trước 16h ngày 16/11/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành 07/11/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

 Danh mục dịch vụ

STT

Danh mục

Dịch vụ

Mô tả

Số lượng

Đơn vị tính

 

Địa điểm thực hiện

Dự kiến hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Kiểm tra và cài đặt phần mềm thiết bị y tế

Kiểm tra và cài đặt lại phần mềm cho hệ thống MAGNETOM Amira

01

Lần

Bệnh viện huyện Bình Chánh

Tháng 11/2023

 

 

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT; VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

 

LinkCV