THƯ MỜI CHÀO GIÁ LẦN 5 Gói thầu: Mua sắm đường sữa bồi dưỡng bằng hiện vật năm 2023-2024

Ngày 17/10/2023

 -  666 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  1159/TM-BVBC

       Bình Chánh, ngày 16 tháng 10 năm 2023

THƯ MỜI CHÀO GIÁ LẦN 5

Gói thầu: Mua sắm đường sữa bồi dưỡng bằng hiện vật năm 2023-2024

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng hàng hóa

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 12/06/2023 của Bệnh viện huyện Bình Chánh về việc thống nhất xây dựng dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm đường sữa bồi dưỡng bằng hiện vật năm 2023-2024.

Để có kế hoạch xây dựng giá dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu gói thầu: Mua sắm đường sữa bồi dưỡng bằng hiện vật năm 2023-2024, bệnh viện thông báo các đơn vị cung ứng có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quan tâm và mong muốn cung cấp các mặt hàng hóa nêu trên tham gia chào giá các mặt hàng, chi tiết tại phụ lục 1.

Đề nghị quý công ty có nhu cầu tham gia gửi bản báo giá về Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện huyện Bình Chánh, Số 1 đường số 1, khu trung tâm hành chính huyện, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh. Số điện thoại: 028 3760 2895. Thời gian nhận: trước 16h ngày 31/10/2023.

Yêu cầu bản báo giá: hàng hóa đáp ứng đúng tiêu chí kỹ thuật và quy cách của mã hàng hóa mời chào giá.

Nội dung báo giá như sau:

 1. Tên hàng hóa;
 2. Tiêu chí kỹ thuật;
 3. Đơn vị tính;
 4. Số lượng;
 5. Đơn giá (đã có VAT);
 6. Thành tiền;
 7. Hiệu lực của báo giá;
 8. Tài liệu và cataloge (nếu có).

Bên chào giá đồng ý cho Bệnh viện được quyền sử dụng hoặc loại bỏ các bản báo giá mà không phải thông báo về lý đo với đơn vị tham gia chào giá.

Bản báo giá của Quý công ty sẽ là căn cứ để Bệnh viện thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia từ phía các công ty.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Website bệnh viện;
 • Lưu: VT,HCQT.

GIÁM ĐỐC

 

 

VÕ NGỌC CƯỜNG

Link_CV