Báo giá sửa chữa giường bệnh nhân

Ngày 16/08/2023

 -  312 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: 886 /BVBC

 

V/v yêu cầu báo giá sửa chữa giường bệnh nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 
 
 

 


   Bình Chánh, ngày 16 tháng 8 năm 2023

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa giường bệnh nhân với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Bình Chánh (Địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)
  2. Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Điện thoại: 028 22183088/ Email: vttbyt.bvbc@gmail.com)
  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
  • Bệnh viện huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
  • Nhận qua Email: vttbyt.bvbc@gmail.com
  • Nhận qua Fax: 0283 760 0215
  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h ngày 16/8/2023 đến trước 16h ngày 25/8/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành 16/8/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

 Danh mục thiết bị y tế.

 

 

STT

Danh mục

Dịch vụ

Mô tả

Số lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện

Dự kiến hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Giường bệnh inox

Giường gãy, không thanh chắn, không bánh xe

22

Cái

Bệnh viện huyện Bình Chánh

Tháng 8/2023

2

Giường bệnh inox

Giường không thanh chắn, không bánh xe

11

Cái

3

Giường bệnh inox

Giường gãy, không bánh xe

20

Cái

4

Giường bệnh inox

Giường gãy

17

Cái

 

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT; VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

 

 

File đính kèm: YÊU CẦU BÁO GIÁ- SỬA GIƯỜNG BỆNH NHÂN