Nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động - năm 2024

Ngày 17/04/2024

 -  174 Lượt xem

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 445/TB-BVBC

Bình Chánh, ngày 16 tháng 4 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng
và Ngày Quốc tế lao động - năm 2024

 

 
 

 

 

 

 

Căn cứ Thông báo số 426/TB-BVBC ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Bệnh viện huyện Bình Chánh về việc thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Bệnh viện huyện Bình Chánh thông báo việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động năm 2024 như sau:

1. Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vường (Mùng 10 tháng 3 Âm lịch):

- Viên chức và người lao động của Bệnh viện huyện Bình Chánh được nghỉ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày, thứ Năm ngày 18 tháng 4 năm 2024;

- Khu khám tự nguyện theo yêu cầu: Làm việc vào buổi sáng, từ 05 giờ đến 12 giờ.

2. Nghỉ ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động (30/4 và 01/5):

- Viên chức và người lao động của Bệnh viện huyện Bình Chánh được nghỉ Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế Lao động năm 2024 trong 05 ngày liên tiếp từ thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024 đến hết thứ Tư, ngày 01 tháng 5 năm 2024. Bệnh viện thực hiện làm bù 01 ngày, thứ Bảy ngày 04 tháng 5 năm 2024;

- Khu khám tự nguyện theo yêu cầu: nghỉ 02 ngày, ngày 30 tháng 4 năm 2024 và ngày 01 tháng 5 năm 2024.

3. Bệnh viện giải quyết tất cả các trường hợp cấp cứu (24/24 giờ) vào các ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động năm 2024;

4. Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn;

5. Trưởng các phòng, khoa phân công trực vào các ngày nghỉ đảm bảo hoạt động cấp cứu và điều trị 24/24 giờ, đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, giữ gìn vệ sinh môi trường, tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Bệnh viện huyện Bình Chánh thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động trong Bệnh viện và quý khách hàng đến Bệnh viện được biết và thực hiện./.

Trân trọng !

Nơi nhận:                                                                           

- Ban Giám đốc;

- Các Phòng, khoa;

- Lưu: VT, HCQT (QN).

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link_VB: /Media/files/vb di 445 Thông báo về việc nghỉ Ngày Giỗ Tổ hùng vương, Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế lao động năm 2024.pdf