Bệnh viện huyện Bình Chánh xin thông báo đến các nhà thầu v/v phát hành hồ sơ yêu cầu xét duyệt nhà thuốc bệnh viện năm 2023-2024 (lần 1).

Ngày 30/06/2023

 -  780 Lượt xem

Kính gửi các nhà thầu!
 
Bệnh viện huyện Bình Chánh xin thông báo đến các nhà thầu v/v phát hành hồ sơ yêu cầu xét duyệt nhà thuốc bệnh viện năm 2023-2024 (lần 1).
 
Đính kèm Thông báo phát hành hồ sơ và Hồ sơ yêu cầu xét duyệt :
 
1. Thông báo phát hành hồ sơ:
 
 
2.Hồ sơ yêu cầu xét duyệt: