CÁC SẢN PHẨM DỰ THI HỘI THI TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 14/11/2022

 -  1162 Lượt xem

1. Sản phẩm Video clip “Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến ngành Y tế Thành phố” của Văn phòng Sở Y tế:

- https://www.medinet.gov.vn/dich-vu-cong-truc-tuyen/huong-dan-nop-ho-so-dich-vu-cong-truc-tuyen-so-y-te-c4645-66923.aspx.

- https://youtu.be/L6cNUvmbgnY.

  2. Sản phẩm Video clip tuyên truyền “Hiệu quả khi đặt hẹn khám bệnh và thanh toán trực tuyến của bệnh viện Mắt”:

- https://benhvienmat.com/dat-hen-kham-benh-va-thanh-toan-truc-tuyen/.

- https://www.facebook.com/100068925375860/videos/685897866458814.

  3. Sản phẩm Video clip “Tìm đường đi bằng máy tra cứu thông tin điện tử tại Bệnh Viện Bình Dân”

- http://bvbinhdan.com.vn/vn/tim-duong-di-bang-may-tra-cuu-thong-tin-dien-tu-tai-benh-vien-binh-dan.html.

- https://bit.ly/Tim_duong_di_bang_may_tra_cuu_thong_tin.

- https://www.youtube.com/watch?v=8A469WFmBeg.

 

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH