Chào Giá tư vấn Khí Heli

Ngày 02/04/2024

 -  108 Lượt xem

 SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Bình Chánh, ngày 02 tháng 04 năm 2024

     
 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

 

Kính gửi: Các công ty tư vấn đấu thầu

Hiện nay, Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu mua sắm khí Heli dạng lỏng cho hệ thống máy chụp hưởng từ MRI 1.5T.

Bệnh viện huyện Bình Chánh kính mời Quý Công ty tham gia chào giá dịch vụ tư vấn với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin gói thầu:

 • Tên gói thầu: Mua sắm khí Heli dạng lỏng cho hệ thống máy chụp hưởng từ MRI 1.5T.
 • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng).
 • Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
 • Chi tiết nội dung gói thầu mua sắm: (Đính kèm báo giá gói thầu).

2. Nội dung yêu cầu chào giá:

 • Tên gói thầu: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT.
 • Hồ sơ cung cấp yêu cầu:
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Biểu phí dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ thực hiện;
 • Thời gian thực hiện: Theo Quy định Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP;
 • Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 03 tháng kể từ ngày chào giá.

3. Địa diểm và thời gian nhận hồ sơ:

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Bình Chánh (Địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)
 2. Thông tin liên hệ : Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Điện thoại: 028 22183088/ Email: vttbyt.bvbc@gmail.com)
 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị y tế - Bệnh viện huyện Bình Chánh (DS. Thủy), địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
 • Nhận qua Email: vttbyt.bvbc@gmail.com (file mềm excel danh mục)
 • Nhận qua Fax: 0283 760 0215
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: kể từ ngày 02/04/2024 đến trước 16h30 ngày 04/04/2024 (trừ các ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định của pháp luật về lao động)
 2. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 03 ngày, kể từ ngày phát hành.

   Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

 

 

                                                                                          

                                                                                        Võ Ngọc Cường

 

Link_VB: /Media/files/CHÀO GIÁ TƯ VẤN -HELI.pdf