Chào giá vật tư y tế dùng cho máy điện tim 6 cần

Ngày 15/01/2024

 -  366 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: 02/BVBC-VT

 

V/v mời chào giá vật tư y tế dùng cho máy điện tim 6 cần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 
 
 

 


   Bình Chánh, ngày  12  tháng  01  năm 2024

 

 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.

 

Bệnh viện huyện Bình Chánh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp vật tư y tế sau thì gửi báo giá về Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Tên vật tư:

  • Giấy ghi điện tâm đồ (dùng cho máy điện tim 6 cần)
  • Kích thước: 112mm x 27m (±10%)

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email vttbyt.bvbc@gmail.com và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư - thiết bị y tế, Bệnh viện huyện Bình Chánh (địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh).

  • Hồ sơ gửi kèm theo báo giá gồm các tài liệu sau:

+ Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật có liên quan khác (nếu có)

  • Thời gian nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày phát hành.
  • Điện thoại liên hệ: 028 22183088 (Phòng Vật tư – thiết bị y tế).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT, VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

 

Link: /Media/files/YCBG-%20Ma%CC%81y%20%C4%91ie%CC%A3%CC%82n%20tim%206%20ca%CC%82%CC%80n.pdf