Định giá thanh lý tài sản Trang thiết bị y tế

Ngày 15/04/2024

 -  141 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: 424/BVBC

 

V/v định giá thanh lý tài sản Trang thiết bị y tế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


   Bình Chánh, ngày  15 tháng  04 năm 2024

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá “Định giá thanh lý tài sản Trang thiết bị y tế” nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện:

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Bình Chánh (Địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)
 2. Thông tin liên hệ : Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Điện thoại: 028 22183088/ Email: vttbyt.bvbc@gmail.com)
 3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 • Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
 • Nhận qua Email: vttbyt.bvbc@gmail.com (file mềm excel danh mục)
 • Nhận qua Fax: 0283 760 0215
 1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: kể từ ngày 15/04/2024 đến trước 16h30 ngày      26/04/2024 (trừ các ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định của pháp luật về lao động)
 2. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

 • Danh mục tài sản Trang thiết bị y tế thanh lý (đính kèm)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Lưu: VT; VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

Link VB: /Media/files/YCBG- THANH LÝ TÀI SẢN TTB.pdf