Mời chào giá bóng đèn lamp halogen cho máy Sysmex CS1600.

Ngày 31/05/2023

 -  310 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: ……./BVBC

 

V/v mời chào giá bóng đèn lamp halogen cho máy Sysmex CS1600.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 
 
 

 


   Bình Chánh, ngày         tháng        năm 2023

 

                           Kính gửi: Quý nhà cung cấp.

 

Bệnh viện huyện Bình Chánh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp bóng đèn lamp halogen cho máy Sysmex CS1600 thì gửi báo giá về Bệnh viện huyện Bình Chánh.

 

Tên hàng hóa

 Bóng đèn lamp halogen cho máy Sysmex CS1600

 

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email vttbyt.bvbc@gmail.com và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư - thiết bị y tế, Bệnh viện huyện Bình Chánh (địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh).

  • Hồ sơ gửi kèm theo báo giá gồm các tài liệu sau:

+ Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật có liên quan khác (nếu có)

  • Thời gian nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày phát hành.
  • Điện thoại liên hệ: 028 22183088 (Phòng Vật tư – thiết bị y tế).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT, VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

Link CV đính kèm: /Media/files/CV%20549%20bong%20den%20halogen.pdf