Mời chào giá hóa chất xét nghiệm Định lượng Pro- Calcitonin[ máu]

Ngày 30/05/2023

 -  192 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: …../BVBC

 

V/v mời chào giá hóa chất xét nghiệm Định lượng Pro- Calcitonin[ máu].

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

 
 
 

 


   Bình Chánh, ngày       tháng     năm 2023

 

 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.

 

Bệnh viện huyện Bình Chánh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp hóa chất xét nghiệm Định lượng Pro- Calcitonin[ máu] thì gửi báo giá về Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Tên hóa chất:  

Hóa chất xét nghiệm Định lượng Pro- Calcitonin[ máu]

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email vttbyt.bvbc@gmail.com và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư - thiết bị y tế, Bệnh viện huyện Bình Chánh (địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh).

  • Hồ sơ gửi kèm theo báo giá gồm các tài liệu sau:

+ Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật có liên quan khác (nếu có)

  • Thời gian nhận báo giá: 10 ngày kể từ ngày phát hành.
  • Điện thoại liên hệ: 028 22183088 (Phòng Vật tư – thiết bị y tế).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT, VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

 

 

Link đính kèm CV:/Media/files/CV%20514_H%C3%B3a%20ch%E1%BA%A5t.pdf