Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn - năm 2024

Ngày 31/01/2024

 -  623 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM

BỆNH VIỆN H. BÌNH CHÁNH

    Số: 122/TB-BVBC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc  lập - Tự  do - Hạnh  phúc

                                            Bình Chánh,  ngày 29 tháng 01 năm 2024

 

 

THÔNG BÁO

      Về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn - năm 2024

Căn cứ Thông báo số 322/TB-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn - năm 2024.

Bệnh viện huyện Bình Chánh thông báo việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn  năm 2024, như sau:

1. Viên chức và người lao động của Bệnh viện huyện Bình Chánh được nghỉ tết Âm lịch năm 2024 từ thứ Năm ngày 08/02/2024 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão) đến hết thứ Tư ngày 14/02/2024 Dương lịch (tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn). Đợt nghỉ này bao gồm 05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động.

2. Khu khám bệnh ngoại trú và Khu khám tự nguyện theo yêu cầu nghỉ vào các ngày nghỉ Tết Nguyên đán;

3. Bệnh viện giải quyết tất cả các trường hợp cấp cứu (24/24 giờ) vào các ngày nghỉ nêu trên;

4. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn;

5. Trưởng các phòng, khoa phân công trực vào các ngày nghỉ đảm bảo hoạt động cấp cứu và điều trị 24/24 giờ, đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn cơ quan, giữ gìn vệ sinh môi trường, tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Bệnh viện huyện Bình Chánh thông báo đến toàn thể viên chức, người lao động trong Bệnh viện và quý khách hàng được biết./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc;

- Các phòng, khoa;

- Lưu: VT, HCQT (QN).

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Võ Ngọc Cường

 

 

 

 

Link: Thông báo về treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn - năm 2024.pdf