Thư mới báo giá sửa chữa đầu dò 6C1HD cho máy siêu âm Acuson 2000

Ngày 26/09/2023

 -  578 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM
BỆNH VIỆN H.BÌNH CHÁNH

 

Số: 1069/BVBC

 

V/v yêu cầu báo giá dịch vụ sửa chữa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 


   Bình Chánh, ngày 26 tháng 9  năm 2023

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện huyện Bình Chánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa đầu dò 6C1HD cho máy siêu âm Acuson 2000 tại khoa Chẩn đoán hình ảnh với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của Bệnh viện:

  1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện huyện Bình Chánh (Địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh)
  2. Thông tin liên hệ: Phòng Vật tư - thiết bị y tế (Điện thoại: 028 22183088/ Email: vttbyt.bvbc@gmail.com)
  3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
  • Bệnh viện huyện Bình Chánh, địa chỉ: số 1, đường số 1, khu trung tâm hành chính, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.
  • Nhận qua Email: vttbyt.bvbc@gmail.com
  • Nhận qua Fax: 0283 760 0215
  1. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h ngày 26/9/2023 đến trước 16h ngày 5/10/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

  1. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày phát hành 26/9/2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

 Danh mục thiết bị y tế

STT

Danh mục

Dịch vụ

Mô tả

Số lượng

Đơn vị tính

 

Địa điểm thực hiện

Dự kiến hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Sửa chữa

Sửa chữa đầu dò 6C1HD (CONVEX) (SN:74790741) cho máy siêu âm Acuson 2000

01

Cái

Bệnh viện huyện Bình Chánh

Tháng 10/2023

 

 

Trân trọng./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Lưu: VT; VT-TBYT.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Võ Ngọc Cường

Link CV