THÔNG BÁO THỰC HIỆN ỦY QUYỀN THU BHXH, BHYT

Ngày 25/08/2022

 -  886 Lượt xem

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH

 


                Số: 1006/TB-BVHBC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 


Bình Chánh, ngày 25 tháng 8 năm 2022

 

THÔNG BÁO

 

Căn cứ Hợp đồng Ủy quyền thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế số BI0069P/HĐ/2022 ngày 08 tháng 8 năm 2022 giữa Bảo hiểm xã hội huyện Bình Chánh và Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Bệnh viện huyện Bình Chánh thực hiện ủy quyền thu BHXH, BHYT các trường hợp mua thẻ BHYT lần đầu, gia hạn thẻ và điều chỉnh thẻ sai.

 1. HƯỚNG DẪN CÁC THỦ TỤC:
 1.  Trường hợp mua bảo hiểm y tế mới (mua BHYT lần đầu và gia hạn sau khi thẻ bhyt hết hạn 3 tháng):
 1. Đối với hộ khẩu TP.HCM : Hộ khẩu TP.HCM (bản chính và photo 1 bản);
 2. Đối với tạm trú TP.HCM : Sổ (giấy) tạm trú KT3 (bản chính và photo 1 bản);
 3. Căn cước công dân hoặc Thông báo cấp mã số định danh (bản chính và photo 1 bản).
 1. Đối với người gia hạn (Thời gian gia hạn trước 1 tháng so với ngày hết hạn)
 1. Đối với hộ khẩu TP.HCM : Hộ khẩu TP.HCM (bản chính và photo 1 bản) ;
 2. Đối với tạm trú TP.HCM : Sổ (giấy) tạm trú KT3 (bản chính và photo 1 bản);
 3. Căn cước công dân hoặc Thông báo cấp mã số định danh (bản chính và photo 1 bản);
 4. Thẻ Bảo hiểm y tế (bản chính và photo 1 bản).
 1. ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THẺ SAI HỌ TÊN, SAI NƠI ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU, MẤT THẺ:
 1. Căn cước công dân hoặc Thông báo cấp mã số định danh (bản chính và photo 1 bản) ;
 2. Thẻ Bảo hiểm y tế (bản chính và photo 1 bản).

 

 1. MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH:

Đơn vị tính: đồng/ năm

NGƯỜI

 

 

HỘ KHẨU 1 NGƯỜI

HỘ KHẨU 2 NGƯỜI

HỘ KHẨU 3 NGƯỜI

HỘ KHẨU 4 NGƯỜI

HỘ KHẨU 5 NGƯỜI

Người 1

804.600

804.600

804.600

804.600

804.600

Người 2 (804.600 x 70%)

 

 

563.220

563.220

563.220

563.220

Người 3 (804.600 x 60%)

 

 

 

482.760

482.760

482.760

Người 4 (804.600 x 50%)

 

 

 

 

402.300

402.300

Người 5 trở đi (804.600 x 40%)

 

 

 

 

 

321.840

CỘNG

 

804.600

1.367.820

1.850.580

2.252.880

2.574.720

Số ĐT đại lý thu:028.22183170

Trân trọng./.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

                                            Võ Ngọc Cường