Tuyển Viên Chức 2017 (tháng 11-2017)

Ngày 21/11/2017

 -  1518 Lượt xem

  UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH                       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc       

                     Số: 615/BVBC                          Bình Chánh, ngày  07   tháng  11   năm 2017.

 

V/v: Đề nghị phê duyệt kế hoạch tuyển viên chức năm 2017.

Kính gởi: Phòng Nội Vụ Huyện Bình Chánh.

 

 

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy định tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

 

Căn cứ Quyết định 5312/QĐ-UBND ngày 24/04/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh về giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2017.

Căn cứ đề án vị trí việc làm số 562/ĐA-BVBC ngày 15/09/2017 của Bệnh viện huyện Bình Chánh.

Bệnh viện huyện Bình Chánh kính đề nghị phòng Nội vụ huyện Bình Chánh xem xét, phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Bệnh viện huyện Bình Chánh.

(Đính kèm kế hoạch số 616/KH-BVBC ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bệnh viện huyện Bình Chánh về tuyển dung viên chức năm 2017).

 

Nơi nhận:                                                                                             GIÁM ĐỐC

- Như trên.                                                                                                         

- Lưu VT, TC, Q.

                                                                                                                                   

 

                                                                                                              Hồ Trúc Lệ

 

Xem tài liệu và thông tin :

Kiến thức chung thi tuyển viên chức 2017
1- 07-TT-BYT QuyDinh QTUX Xem
2- 29.2012.ND.CPTuyenDungSuDungQuanLyVC Xem
3- 40-2009-QH12 LuatKhamChuaBenh Xem
4- 2088.1996.QĐ.BYT Xem
5- 032016QĐTuyen,Chuyen,Xep Luong,Bo Nhiem Xem
6- 432017QĐBaiBoVB,DieuKhoancuaQĐ032016 Xem
7- LuatVienChuc Xem
8- TT15,16-2012 BNV Thi VC, Boi Thuong CP DaoTao Xem

 

Văn bản - Kế hoạch -Thông báo thi tuyển viên chức 2017
1- XinPheDuyetKHTuyenVienChuc072017 Xem
2- KHTuyenDungVienChuc092017C Xem
3- DangKyNhuCauTuyenDungVC2017. PLuc Xem
4- PheDuyetKHTuyenVCNam2017 Xem
5- ThongBaoTuyenDungVienChuc2017DangBao Xem
6- ThongBaoTuyenDung2017DangWeb Xem
7- ThongBaoGiaHanNhanHoSoTuyenDung2017 Xem

Nội Dung Ôn Thi Tuyển Viên Chức
1- Hồi Sức Câp Cứu  Xem
2- Nội  Xem
3- Ngoại (Gây mê hồi sức - Ngoại Tổng Quát ) Xem
4- Sản Xem
5- Nhi Xem
6- Răng Hàm Mặt  Xem
7- Y Học Cổ Truyền  Xem
8- Chẩn Đoán Hình Ảnh  Xem
9- Xét Nghiệm  Xem
10- Điều Dưỡng  Xem
11- Vật Tư Trang Thiết Bị Y Tế  Xem
12- Hành Chánh Quản Trị  Xem
13- Kế Toán  Xem
14- Tổ Chức Cán Bộ  Xem

 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển 2018 -  Xem 

 

 

Tải  tài Liệu Và Thông Tin :

Hình ảnh hoạt động

Quảng cáo và Đối tác

Thống kê truy cập

  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 286
  • Tất cả: 0078166

Liên kết