Gói thầu: Cung cấp dịch vụ trông giữ xe cho Bệnh viện huyện Bình Chánh

Ngày 20/11/2023

 -  89 Lượt xem

SỞ Y TẾ TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN HUYỆN BÌNH CHÁNH

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

              Số:  1290 /BVBC

Bình Chánh, ngày 16 tháng 11 năm 2023   

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ trông giữ xe cho Bệnh viện huyện Bình Chánh

Kính gửi: Các công ty cung ứng dịch vụ.

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cơ quan, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 13/11/2023 của Bệnh viện huyện Bình Chánh về việc thống nhất xây dựng dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ trông giữ xe cho Bệnh viện.

Để có kế hoạch xây dựng giá dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng như các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ trông giữ xe cho Bệnh viện.

 Bệnh viện kính mời các công ty có năng lực kinh doanh quản lý trông giữ xe có đầy đủ tư cách pháp nhân, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật có quan tâm và có mong muốn cung cấp dịch vụ trông giữ xe Bệnh viện huyện Bình Chánh nêu trên tham gia chào giá dịch vụ.

Đề nghị quý công ty có nhu cầu tham gia gửi bản báo giá về Phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện huyện Bình Chánh, Số 1 đường số 1, khu trung tâm hành chính huyện, TT. Tân Túc, huyện Bình Chánh. Số điện thoại: 028 3760 2895. Thời gian nhận: trước 16h ngày 22/11/2023.

Yêu cầu bản báo giá: Cung cấp dịch vụ trông giữ xe cho Bệnh viện huyện Bình Chánh đáp ứng dịch vụ thông báo chào giá.

  • Thời gian thuê: 3 năm (36 tháng)
  • Nội dung báo giá như sau: gồm 05 vị trí

+ 01 vị trí quản lý

+01 vị trí 16 giờ

+ 01 vị trí 8 giờ

+ 02 vị trí 24 giờ

Bản báo giá của Quý công ty sẽ là căn cứ để Bệnh viện thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu, rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia từ phía các công ty.

Trân trọng cảm ơn ./.

       Nơi nhận:

 

 

GIÁM ĐỐC

  • Như trên;
  • Website bệnh viện;
  • Lưu: VT, HCQT.

 

 

 

 

 

 

 

VÕ NGỌC CƯỜNG

 

 

Link:  /Media/files/vb%20di%201290%20Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20m%E1%BB%9Di%20ch%C3%A0o%20gi%C3%A1%20g%C3%B3i%20th%E1%BA%A7u%20Cung%20c%E1%BA%A5p%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20tr%C3%B4ng%20gi%E1%BB%AF%20xe%20cho%20B%E1%BB%87nh%20vi%E1%BB%87n%20huy%E1%BB%87n%20B%C3%ACnh%20Ch%C3%A1nh_signed.pdf